Page 1 - IDC AIS
P. 1

Resmi Gazete Tarihi: 11.09.2007                   Resmi Gazete Sayısı: 26640

            OTOMATĠK TANIMLAMA SĠSTEMĠ (AIS) KLAS-B CS CĠHAZININ GEMĠLERE
                  DONATILMASINA VE ÖZELLĠKLERĠNE DAĠR TEBLĠĞ
                          BĠRĠNCĠ BÖLÜM

                   Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler


           Amaç

           MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; kıyılarımızda seyir emniyetini ve deniz güvenliğini arttırmak
        amacıyla gemi ve deniz araçlarında kullanılacak olan AIS Klas-B CS cihazının hangi tip ve boydaki gemilere
        takılacağına ve sağlaması gereken özelliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
           Kapsam

           MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6 ncı maddede belirtilen gemi ve deniz araçları ile bu araçlarda AIS Klas-B
        CS cihazlarını kullanacak olan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

           Dayanak

           MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ,
           a) 10/8/1993 tarih ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
        Hükmünde Kararnameye,
           b) 14/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 14/4/1925 tarihli ve
        618 sayılı Limanlar Kanunu, 25/5/1980 tarihli ve 16998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Denizde Can
        Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS–74)’ne
        dayanılarak hazırlanmıştır.

           Tanımlar
           MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

           a) İdare  : Denizcilik Müsteşarlığını,
           b) AIS   :  Otomatik Tanımlama Sistemini,
           c) CS   : Taşıyıcı Sezme,
           ç) SOLAS  : Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesini,
           d) ÖTV   :  Özel Tüketim Vergisini,
           e) IEC   : Uluslararası Elektroteknik Komitesini,
           f) IMO   : Uluslararası Denizcilik Örgütünü,
           g) ITU   : Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini,
           h) NMEA  : Ulusal Deniz Elektroniği Birliğini,

           ı) GPS   : Küresel Yer Belirleme Sistemini,
           i) DSC   : Sayısal Çağrı Seçiciyi,
           j) VHF   : Çok Yüksek Frekansı,
           k) ISO   : Uluslararası Standartlar Teşkilatını
        ifade eder.
   1   2   3   4